fbpx

Revestio

„Pojištění odpovědnosti“ je odborný termín označující formu pojistky, kterou lze uzavřít k ochraně před různými druhy újmy na zdraví, majetku nebo finančním škodám způsobeným jiným osobám. Tento druh pojistky odpovědnosti je k dispozici u bank a pojišťoven a může být upraven pro různé situace, jako je občanská odpovědnost nebo odpovědnost zaměstnance za škody, které mohl způsobit zaměstnavateli.

Pojištění hmotné odpovědnosti zaměstnance při výkonu zaměstnání

Mohli byste být překvapeni, kolik různých situací může způsobit škodu, i když se zdá, že s penězi a řízením auta nemáte co do činění. Stačí malá nepozornost, a škoda je na světě. Například chybný pokyn podřízenému, vylitá káva na počítači nebo ztracený mobilní telefon mohou způsobit nečekané komplikace. Záměna jednotek nebo přidání nuly do objednávky může také způsobit nepředvídané problémy.

Možnost pojistit se týká prakticky každé profese, ať už je to zákonná povinnost, nebo zdravý úsudek a prevence. Obecně lze doporučit pojištění těm, kteří mají své povolání spojené s podpisem smluv o hmotné odpovědnosti, pracují s cennými přístroji nebo pomůckami, nebo mají přímý vliv na zdraví a životy lidí nebo zvířat.

Pojistné plnění bývá obvykle vyplaceno přímo zaměstnavateli. Pokud jste však již škodu uhradili sami, lze částku také připsat na váš účet. Důležité je poznamenat, že pojistná ochrana se vztahuje pouze na ty škody, které zaměstnavatel skutečně po vás požaduje uhradit.

Pojistka na auta se zdraží

Samozřejmě, ne každá potenciální situace vyžaduje okamžitě kontaktovat pojišťovnu a uvažovat o pojistce. Je však rozumné zvážit, s jakými pracovními nástroji či riziky přicházíte do styku a jaké rozhodnutí máte ve své práci na starosti. To následně ovlivní i výši pojištění, které byste měli mít. Při sjednávání pojistky je běžné vyplnit podrobný dotazník, kde specifikujete charakter své práce a prostředky, které k ní používáte.

Je pravda, že lidé, kteří používají služební automobil v rámci své práce, obvykle platí vyšší pojistné. Toto zvýšené pojistné je obvykle nezbytné, protože používání vozidla v pracovním kontextu může zvýšit riziko nehod a škod. Pojišťovny často nabízejí speciální typy pojistek pro služební vozy, které pokrývají tyto specifické situace. Je důležité, aby lidé, kteří pracují s vozidly jako součást své práce, měli odpovídající pojistnou ochranu, která pokryje rizika spojená s provozem vozidla.

Způsobená škoda zaměstnancem třetí osobě

Podle občanského zákoníku platí, že osoba, která při své činnosti využije zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, je povinna nahradit škodu, kterou tímto způsobila, stejným způsobem, jako by ji způsobila sama. Zaměstnavatel však v těchto situacích má právo na takzvaný regresní nárok vůči osobě, která škodu skutečně způsobila. To znamená, že zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat náhradu škody, kterou zaplatil, nebo její část, za předpokladu, že jsou splněny příslušné podmínky uvedené v právních předpisech.

Zaměstnanec odpovídá za škodu, kterou způsobí, pokud jsou splněny následující podmínky:

  1. Způsobení škody: Zaměstnanec musí skutečně způsobit škodu nějaké třetí straně. Škoda může být majetková, fyzická nebo nemajetková.
  2. Zavinění: Zaměstnanec musí nést vinu na způsobení této škody. To znamená, že musí být prokázáno, že jednal nedbalostně, neoprávněně nebo s úmyslem způsobit škodu.
  3. Příčinná souvislost: Musí existovat příčinná souvislost mezi jednáním zaměstnance a vzniklou škodou. To znamená, že škoda musí být přímým výsledkem činnosti zaměstnance.

Je důležité poznamenat, že existují určité výjimky a omezení odpovědnosti zaměstnance, a ty mohou být stanoveny právními předpisy nebo smlouvami mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V některých případech může zaměstnavatel převzít odpovědnost za škodu svých zaměstnanců v rámci svého pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Odpovědnost zaměstnance za škodu se může lišit v závislosti na právních předpisech v dané zemi.

Pokud chybí některý z uvedených předpokladů, není zaměstnanec povinen nést náhradu za způsobenou škodu.

Zaměstnanci jsou skutečně chráněni právním omezením týkajícím se maximální výše náhrady za škodu, kterou mohou být povinni uhradit. Výše této náhrady je omezena na maximálně 4,5násobek průměrného hrubého měsíčního výdělku zaměstnance před způsobením škody. V praxi to znamená, že zaměstnanec s měsíční mzdou ve výši 36 000 Kč by mohl být povinen uhradit náhradu škody až do částky 156 000 Kč. Je třeba zdůraznit, že tento zákonný limit platí pouze v případě, že škoda byla způsobena nedbalostí, tedy opomenutím pracovních povinností zaměstnance, jak bylo uvedeno například ve vašem příkladu ohledně parkování služebního auta.

Máte pravdu, situace se zcela mění, pokud jde o způsobení škody zaměstnancem úmyslně nebo za stavu opilosti nebo pod vlivem návykových látek. V těchto případech je zaměstnanec povinen uhradit zaměstnavateli skutečnou škodu, která mu v důsledku takového jednání vznikla. Tato odpovědnost může zahrnovat náklady na opravu škody, náhradu za ztrátu majetku nebo jakékoliv jiné reálné náklady, které zaměstnavateli vznikly v důsledku takového jednání zaměstnance. Je důležité, aby zaměstnanci byli vědomi těchto právních povinností a dodržovali právní předpisy a interní pravidla zaměstnavatele, aby se vyhnuli riziku úmyslného způsobení škody nebo jednání v opilosti či pod vlivem návykových látek.

Ano, máte pravdu. Pojištění odpovědnosti obvykle pokrývá škody způsobené nedbalostí nebo náhodně, ale úmyslně způsobené škody bývají vyloučeny z pojištění. Pojišťovny obvykle neposkytují krytí pro škody, které byly způsobeny záměrně, protože pojištění má za účel chránit před neočekávanými a neúmyslnými událostmi. Umyslné škody by mohly vést k nežádoucím situacím, které by mohly zneužít systém pojištění. Důležité je dodržovat zákony a pravidla a chovat se zodpovědně, aby se minimalizovalo riziko způsobení škody a potřeba uplatňovat pojištění.

Na vlastní škodu pojistka nestačí

Máte pravdu, pojistka odpovědnosti obvykle nepokrývá škody způsobené vlastní osobě, která je pojištěna. Toto pojištění je navrženo tak, aby chránilo pojištěného před náklady spojenými s náhodnou škodou způsobenou třetí straně, ne však před náklady na vlastní majetek nebo zdraví. Pro tyto situace je obvykle potřeba jiné typy pojištění, například pojištění majetku nebo zdravotního pojištění.

Je důležité mít přehled o tom, jaká rizika jsou kryta vašimi různými pojistnými smlouvami a jaký typ pojištění by byl vhodný pro vaše konkrétní potřeby. Vlastní péče o své zdraví a majetek je rovněž důležitá, protože pojištění nemusí pokrýt všechny situace.

Výluky pojištění- Pozor na ně

Máte naprostou pravdu, je důležité být obezřetný ohledně výluk a omezení v pojistných smlouvách. Výluky jsou určené situacím, které nejsou kryty pojistnou smlouvou a mohou zahrnovat různé situace, které pojištění nekryje. Je důležité pečlivě prostudovat pojistnou smlouvu, abyste plně porozuměli, co je a co není kryto, a měli jasno ohledně výluk a omezení.

Před uzavřením pojistné smlouvy je dobrým zvykem konzultovat ji s pojistným poradcem nebo odborníkem, aby vám pomohl pochopit veškeré podmínky a zabezpečil, že máte dostatečnou pojistnou ochranu pro vaše potřeby. Je také důležité pravidelně prověřovat a aktualizovat své pojistné smlouvy, aby odpovídaly vašim aktuálním potřebám a situaci.

Produkty může uzavřít pojišťovna, která to nabízí:

  • pojištění odpovědnosti zaměstnance česká pojišťovna
  • pojištění odpovědnosti zaměstnance kooperativa
  • pojištění odpovědnosti zaměstnance generali

Zdroj:

https://ppropo.mpsv.cz/XII35Zakonnepojisteniodpovednost

https://www.mfcr.cz/cs/financni-trh/pojistovnictvi/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele-za-s