fbpx

Revestio

Kdo je zástavní věřitel?

Samostatným zástavním věřitelem může být jak fyzická, tak právnická osoba, jejíž pohledávka je kryta zástavním právem na movitý či nemovitý majetek. Zástavní věřitel má za úkol poskytovat plnění zástavci. Jedním z nejběžnějších příkladů, kdy se můžete setkat s zástavním věřitelem, je při uzavírání hypotečního úvěru. V takovém případě se stává zástavním věřitelem banka, která poskytuje hypoteční financování.

Jaký je rozdíl mezi zástavcem a zástavním věřitelem?

Zástavce je jedinec, který zajišťuje svůj majetek, ať už se jedná o movitý majetek jako automobily či stroje, nebo nemovitý majetek v podobě domu či bytu, prostřednictvím zástavy. V případě hypotečního úvěru se tedy zástavcem stává žadatel o hypoteční úvěr, který zajišťuje svůj nemovitý majetek.

Zástavní věřitel je subjektem, který vyžaduje zajištění movitým či nemovitým majetkem a poskytuje zástavci příslušná plnění. V kontextu hypotečního úvěru často tuto roli plní banka, která poskytuje hypoteční financování.

Vznik zástavního práva

Zástavní právo obvykle vzniká prostřednictvím smlouvy. Nově platí, že písemná forma je vyžadována pouze v případech, kdy to zákon výslovně stanoví. Například je to případ, kdy zastavená movitá věc není předána zástavnímu věřiteli nebo třetí straně, nebo v případě nemovitostí (§560). Pokud je podmínkou pro vznik zástavního práva zápis do rejstříku zástav (§1319), musí mít zástavní smlouva formu veřejné listiny (§3026).

Samotná smlouva obvykle nestačí k vzniku zástavního práva. V některých případech stanoví Občanský zákoník dodatečné požadavky, jako je zápis do příslušného seznamu nebo předání movité věci zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě k dozoru, nebo označení věci jako zastavené.

Pokud se jedná o zástavu závodu nebo jiné hromadné věci nebo o nemovitost, která je zaznamenána ve veřejném seznamu, je nutný zápis do rejstříku zástav pro vznik zástavního práva. Strany si však mohou dohodnout podmínku zápisu do tohoto rejstříku i v případech, kdy to zákon nevyžaduje.

Zástavní právo může vzniknout rovněž na základě soudního rozhodnutí, kterým je schválena dohoda o vypořádání dědictví, či prostřednictvím rozhodnutí soudu (známého jako soudcovské zástavní právo) nebo na základě správního rozhodnutí. Toto právo může také vzniknout přímo na základě platných právních předpisů.

Když jsme v Early claims procházeli nabídky investic do realit a přemýšleli, jaký produkt bychom rádi nabídli našim zákazníkům, vzešlo nám z toho, že chceme klientům přinést 100 % zajištěnou možnost zúročit vložené peníze a mít jistotou, že nárok na investici zůstane klientovi i v nejhorších možných scénářích.

Jde nám hlavně o důvěru, která se při investování do cenných papírů, akcií, virtuálních měn a fondů, těžko klientům navazuje a je to naprosto pochopitelné – všechno to jsou těžko uchopitelné směry, kam posíláte své peníze. Proto jsme do našeho investičního produktu Revestia zahrnuli jeden podstatný rozdíl oproti konkurenčním možnostem zhodnocení peněz.

Proč investovat do nemovitostí s Early claims

Společnost Early claims společně založila skupina odborníků – realitní makléři, znalci z oboru oceňování nemovitostí a zkušení advokáti pod vedením Markéty Moravčíkové. A několik měsíců pracovali na specifikování investičního produktu, za který se hrdě postaví.

Jako investor Revestia:
– investujete do reálných nemovitostí, ale nemusíte pečovat o její stav nebo řešit nájemníky
– máte garantovaný zisk hned na začátku investování
– investujete finální částku po dobu maximálně 12 měsíců
– nemusíte disponovat částkou za celou nemovitost
– po celou dobu investování máte jako zástavní věřitel vymahatelné právo na nemovitost (nebo její část)
– přesně víte, do které nemovitosti společnost Early claims vaším jménem investuje
– veškerý proces investování může proběhnout on-line
– při dlouhodobé spolupráci může společnost nabídnout individuální podmínky investování.

Zdroj:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1stavn%C3%AD_pr%C3%A1vo